home oferta zapytanie o kredyt kontakt różne
Dane osobowe do wniosku kredytowego

Nazwisko
Imiona
Nazwisko rodowe
Pesel
Seria i nr dowodu osobistego
Data wydania dowodu osobistego
Data ważności dowodu osobistego
Organ wydający dowód osobisty
Miejsce urodzenia
NIP
Wykształcenie
Stan cywilny
Ilość osób na utrzymaniu
Rozdzielność majątkowa
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe matki
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
E-mail
Drugi dokument tożsamości
Seria i numer drugiego dokumentu
(dla prawa jazdy numer i seria pod kodem kreskowym)
Organ wydający drugi dokument
Data wydania
Nazwa Banku konta osobistego
Nr konta osobistego
Data założenia konta osobistego

Adres zameldowania
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod
Poczta
Adres do korespondencji inny niż zameldowania

Okres zamieszkania (lat)
Rodzaj lokalu
Status lokalu
Wartość lokalu
Całkowita ilość lat pracy
Dochód (średnia z 3 miesięcy)
Data zatrudnienia
Data wygaśnięcia umowy o pracę
Zawód wykonywany
Dochód osiągany z tytułu
Renta/emerytura symbol i nr świadczenia
Pełna nazwa zakładu pracy
Adres zakładu pracy
Telefon do zakładu pracy
Telefon do zakładu pracy
Telefon kom. do zakładu pracy
NIP zakładu pracy
Regon
Branża zakładu pracy
Status prawny zakładu pracy
Dodatkowy dochód

Ilość posiadanych samochodów
Wartość posiadanych samochodów
Kwota kredytu
Okres kredytowania w latach
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IRPoL Małgorzata Rusiak moich danych osobowych w celach marketingowych.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy IRPoL Małgorzata Rusiak oraz na przetwarzanie moich danych dla celów związanych z działalnością firmy IRPoL Małgorzata Rusiak .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, w trakcie trwania umowy kredytu, dla celów marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem na podstawie umowy oraz celów marketingu produktów i usług Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem na postawie umowy, także po wygaśnięciu umowy kredytu oraz na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w niniejszym wniosku numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu udzielonego na podstawie niniejszego wniosku.

Wyrażam zgodę na potrącenie na żądanie Banku z mojego wynagrodzenia za pracę moich zobowiązań z tyt. kredytu zgodnie z art. 91 Kodeksu Pracy. Niniejszym oświadczam, że nie odwołam niniejszego pełnomocnictwa aż do momentu całkowitej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami i opłatami. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę zobowiązuję się do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Banku w ciągu 7 dni.
tak       nie